fbpx
Alytuje pristatyti pirmieji du elektriniai autobusai

2022.11.29

Eko­lo­giš­kos, elek­trą nau­do­jan­čios trans­por­to prie­mo­nės Lie­tu­vos mies­tuo­se ga­li tap­ti kas­die­nos re­a­ly­be jau per ke­le­tą ar­ti­miau­sių me­tų. Du elek­tri­niai mikroau­to­bu­sai ne­tru­kus pra­dės va­ži­nė­ti ir Aly­taus mies­to gat­vė­mis.

„Da­vė­me sau pa­ža­dą – tap­ti tva­riai au­gan­čiu ga­li­my­bių mies­tu. Tai­gi tu­ri­me da­ry­ti vis­ką, kad mies­to in­fra­struk­tū­ra bū­tų vys­to­ma su­ma­niai ir tva­riai, dieg­ti ap­lin­kai drau­giš­kus ener­gi­jos tau­py­mo ir ga­my­bos bū­dus, kur­ti dau­giau ža­lių­jų erd­vių. Tu­ri­me di­din­ti vie­šo­jo trans­por­to au­to­bu­sų par­ko eko­lo­giš­ku­mą. Juk Aly­tus – ža­lias mies­tas, tad no­ri­si šį var­dą pa­tei­sin­ti su kau­pu,“ – to­kia ži­nia iš mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio Aly­tu­je pa­skli­do prieš ge­rus me­tus. O va­kar mies­to me­ras ir ki­ti, da­ly­va­vu­sie­ji nau­jo trans­por­to pri­sta­ty­me, jau iš­ban­dė elek­tri­nius mik­ro­au­to­bu­sus. Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė jų įsi­gi­jo du, ta­čiau šie du nau­jo mo­de­lio au­to­bu­sai – tik pra­džia.

Ro­tu­šės aikš­tė­je pri­sta­ty­ti du nau­ji že­mag­rin­džiai vie­na­aukš­čiai elek­tri­niai mies­to ti­po kla­sės au­to­bu­sai, pa­sak juos ap­žiū­rė­ju­sių­jų aly­tiš­kių, iš tie­sų gra­žes­ni, pa­to­ges­ni, kom­for­tiš­kes­ni.

Au­to­bu­sai tal­pins 20 ke­lei­vių, jie pri­tai­ky­ti vež­ti ne­įga­lie­siems ar spe­cia­lius po­rei­kius tu­rin­tiems žmo­nėms. Juo­se taip pat įreng­tos ke­lei­vių in­for­ma­vi­mo vaiz­di­nės ir gar­si­nės prie­mo­nės.

„Kė­lė­me rei­ka­la­vi­mą, kad va­sa­rą jie bū­tų vė­di­na­mi, kon­di­cio­nuo­ja­mi, žie­mą – šil­do­mi. Ma­nau, mies­to gy­ven­to­jai pa­jaus po­ky­tį ir ty­liai, eko­lo­giš­kai va­ži­nės po mies­tą“, – nau­jo­vės mies­to vie­ša­ja­me trans­por­te pri­sta­ty­me tei­gė Aly­taus me­ras N.Ce­siu­lis.

Jis pa­si­džiau­gė, kad Aly­tus, pa­si­nau­do­jęs Eu­ro­pos Są­jun­gos 85 pro­cen­tų pa­ra­ma, įsi­gi­jo ža­liam mies­tui rei­ka­lin­gus au­to­bu­sus. Jais ne­tru­kus ga­lės va­ži­nė­ti vi­si ke­lei­viai. Pa­sak mies­to va­do­vo, vyks­ta de­ry­bos su „Kaut­ra“, ko­kia ga­lė­tų bū­ti ki­lo­met­ro kai­na. „Mes ją skai­čia­vo­me vie­no­kią, bet kol įvy­ko pir­ki­mai ir at­ke­lia­vo au­to­bu­sai – ji pa­si­kei­tė. Vis­kas pri­klau­sys nuo ki­lo­va­to kai­nos rin­ko­je“, – sa­kė me­ras.

Mies­to pla­nuo­se – dar keli elek­tri­niai au­to­bu­sai, bet tai pri­klau­sys nuo kai­nos. Me­ras kal­bė­jo, kad no­rė­tų­si iki 2030 me­tų Aly­tu­je vie­ša­ja­me trans­por­te ma­ty­ti tik elek­tri­nius au­to­bu­sus.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės no­rai mies­te tu­rė­ti eko­lo­giš­ką trans­por­tą pri­im­ti­ni įmo­nės „Kaut­ra“ ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui Li­nui Skar­džiu­kui: „Ke­lei­viai pa­jus ma­lo­nes­nį va­žia­vi­mą. Šian­dien su­si­du­ria­me su daug iš­šū­kių, ne­pla­nuo­tų kaš­tų, bet gal­vo­ja­me, jog svar­biau­sia yra idė­ja. No­ri­me gy­ven­ti šva­rio­je pla­ne­to­je ir tu­ri­me rū­pin­tis ne tik sa­vi­mi, bet ir ko­kią ją pa­lik­si­me sa­vo vai­kams. Tad ir trans­por­tas tu­ri bū­ti eko­lo­giš­kas.“

Elek­tri­nių au­to­bu­sų ga­min­to­jo „Al­tas Au­to“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Ed­var­das Ra­dze­vi­čius kal­bė­jo: „Elek­tri­nių au­to­bu­sų pro­jek­tą pra­dė­jo­me su „Elin­ta Mo­tors“. Pan­de­mi­ja pa­ken­kė mū­sų ver­slui, bet kar­tu ir at­vė­rė nau­jas ga­li­my­bes, su­pra­to­me, kad rei­kia ei­ti į prie­kį.“

Jis tei­gė, kad elek­tri­niai au­to­bu­sai bus įkrau­na­mi nak­ties me­tu, nau­do­jant lė­tą­jį įkro­vi­mo ti­pą. Ta­čiau pri­rei­kus sku­biai, bus ga­li­ma įkrau­ti ir grei­tuo­ju bū­du: tą pa­da­ry­ti už­tek­tų ir pie­tų per­trau­kė­lės. Vie­nu įkro­vi­mu au­to­bu­sas ga­li nu­va­žiuo­ti nuo 200 iki 300 ki­lo­met­rų, pri­klau­so nuo vai­ruo­to­jo, jo ži­nių. Vie­nas iš iš­šū­kių yra ir vai­ruo­to­jų ap­mo­ky­mai, nes elek­tri­nio ir dy­ze­li­nio au­to­mo­bi­lio vai­ra­vi­mas ski­ria­si.

Alytaus krašto laikraščio – www.alytausnaujienos.lt informacija

© 2023 Kautra. Visos teisės saugomos.

Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

Šioje svetainėje naudojame slapukus. Jie padeda, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius. Taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.

Uždaryti